Trường xưa – Thầy Cô và Bạn cũ

Giai đoạn 1960-1975

Thơ:

Văn: