Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Petrus Trương Vĩnh Ký

Tuyển Tập Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký

GS Chung Hữu Thế (Minh Tân)

GS Hoàng Ngọc Thành

GS Khiếu Đức Long

Phan Giang Sang

GS Nguyễn Minh Nhựt

GS Nguyễn Thanh LIêm

GS Nguyễn Vĩnh Thượng

Tiền Vĩnh Lạc

Tô Văn Cấp

GS Vũ Ký