Khung trời kỷ niệm

L.T.T. (PK Germany)

(Nguồn: ĐS Petrus Ký 2009, Hôi AH Petrus Ký Bắc California)