Kính cẩn viếng thầy Võ văn Vạn, nhà thơ Trầm Vân

Kinh Bồng Trần công Bình

Theo thầy thơ vẫn bén chân,

Thơ bay trầm ẩn, mây tần ngần xa.

Một đời chữ nghĩa thầy ta,

Một đời dạy toán, thơ là niềm vui.

Tập thơ để lại cho đời,

Thân đây tro bụi, thôi thời nguyện dâng.

Xa trần, thơ mãi là Vân,

Dẫu muôn Vạn kiếp, thoát trần vẫn thơ !

(Kinh Bồng Trần công Bình)