TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO

Nguyễn Vĩnh Thượng

2016

4. Phật giáo như là một triết học hay như là một tôn giáo.

5. Việc phiên dịch kinh điển Phật giáo ra chữ Quốc ngữ.