TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO

Nguyễn Vĩnh Thượng

2016

1. Ý chí về độc lập của dân tộc Việt Nam.

2. Ảnh hưởng Phật giáo trong pháp luật triều Lý.

3. Tư tưởng Phật giáo trong Văn tế Thập loại chúng sanh.

4. Phật giáo như là một triết học hay như là một tôn giáo.

5. Việc phiên dịch kinh điển Phật giáo ra chữ Quốc ngữ.

6. Việc phiên dịch kinh điển Phật giáo ra chữ Hán.

7. Ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán.

8. Huyền thoại về trắc nghiệm I.Q.

9. Cao Lãnh, quê tôi.

10. A Cross-cultural glimpse of the Vietnamese people in Canada.


(Nguồn: https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2016/08/tuyen-tap-bien-khao-nguyen-vinh-thuong.html)

Tuyển tập Biên khảo NVT (Sách PDF)