Tu lieu truong PK_logo 2

Đặc san:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những tài liệu liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email:

petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.