TIỂU LUẬN CAO HỌC SỬ HỌC

Đệ trình bởi

NGUYỄN MINH NHỰT

1972

TỔ CHỨC LAO TÙ POULO CONDOR THỜI PHÁP THUỘC 1861 – 1945


GS Nguyen Minh Nhut
GS Nguyễn Minh Nhựt

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu Tiểu Luận Cao Học Sử Học của Thầy Nguyễn Minh Nhựt, cựu giáo sư Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn, đã quá vãng.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn cô Kim Khánh, phu nhân của Thầy Nguyễn Minh Nhựt, đã cho phép chúng tôi được phổ biến quyển Tiểu Luận này trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu. Cám ơn anh  Nguyễn Minh Nghĩa (PK 65-72) đã gởi tặng và anh Trần Anh Khôi (PK-LHP 1991-94) đã sao chụp quyển Tiểu Luận này.


 

Trang bìa

Lời mở đầu

Bảng chữ tắt

Mục lục

CHƯƠNG I:

CHƯƠNG II: Các điều kiện hình thành của đề lao Poulo Condor

CHƯƠNG III: Sự hình thành của đề lao Poulo Condor

CHƯƠNG IV: Đời sống của tù nhân trong lao tù Poulo Condor

CHƯƠNG V:

PHỤ BẢN:

Thư mục

Trang cuối

PDF File Tiểu luận Cao học Sử – GS Nguyễn Minh Nhựt


Các bài đọc thêm: