GS Hoàng Ngọc Thành đã quá vãng ngày 22-2-2015, hưởng thọ 90 tuổi.  Giáo sư đoạt được bằng Tiến sĩ Sử học tại University of Hawaii năm 1968 với luận án “The Social and Political Development of Vietnam as Seen Through the Modern Novel.”

Giáo sư cũng đã biên soạn và xuất bản gần 10 quyển sách về sử học và chánh trị học,  hiện đang đựợc lưu giữ ở Đại học Cornell.

Sách: