Họa sĩ Trương Thị Thịnh – Người phụng hiến cho nghệ thuật