Triết học Phật Giáo và những luận đề

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng

PHẦN THỨ NHẤT: Triết học Phật giáo

CHƯƠNG 31.-Quan niệm về Bardo của Phật giáo Tây Tạng.

(Còn tiếp)