Triết học Phật Giáo và những luận đề

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng

PHẦN THỨ NHẤT: Triết học Phật giáo

CHƯƠNG 16.-Năm chướng ngại trong việc thực hành thiền hay năm triền cái.

(Còn tiếp)