Tuyen tap hien tuong PK

TUYỂN TẬP HIỆN TƯỢNG TRƯƠNG VĨNH KÝ


Hien tuong TVK 01Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu quyển TUYỂN TẬP HIỆN TƯỢNG TRƯƠNG VĨNH KÝ – Chủ Biên: Trần Văn Đạt, Lê Thành Lân và Phạm Hồng Đảnh do Liên Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Nam-Bắc California và Nhóm Petrus Ký.Org phát hành năm 2005.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn quý anh trong Ban Chủ biên mà đại diện là Tiến Sĩ Trần Văn Đạt, đã có nhã ý gởi tặng và cho phép chúng tôi được phổ biến Tuyển tập trên Website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu.


 

PHẦN I: HOÀN CẢNH VÀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA TRƯƠNG VĨNH

PHẦN II: TRƯƠNG VĨNH KÝ VÀ SỰ NGHIỆP

PHẦN III: TRƯƠNG VĨNH KÝ VÀ CÔNG LUẬN

PHẦN IV: TINH THẦN TRƯƠNG VĨNH KÝ

PHẦN V: PHỤ LỤC

PDF File Toàn bộ Tuyển Tập Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký