Những ngày tháng dạy học tại trường trung học Petrus Ký

GS Hoàng Ngọc Thành

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2002, hôi AH CHS Petrus Ký Bắc California)