Giòng sông chảy siết

Việt Vũ Nguyễn Tri Phương

(Nguồn: ĐS Petrus Ký 2009, Hôi AH Petrus Ký Bắc California)