GS Lieng Khac van_logo 2.jpg

bar_divider

GS LIeng Khac Van_PhotoGiáo sư Liêng Khắc Văn, bút hiệu Trần Hiền Văn, sanh năm 1936 tại Chợ Lớn, nhưng quê quán ở Biên Hoà.

Học Petrus Ký 2 năm 1951 & 52,

1953 & 54 học Trường Sư Phạm Nam Việt, Sài Gòn.

Cử Nhân 1965

Thủ Đức khoá 14 năm 1962, Trung Uý TQLC 1963-64. Bị thương 1964, giải ngũ 1964.

Giáo Sư Anh Văn Petrus Ký 1966-1974

Tu nghiệp Colombo 1974, Master of Linguistic, Macquarie University ( Nth Ryde)

Hiện định cư tại thành phố Sydney, Australia

bar_divider

Trích “Vần thơ gởi bạn”: