Thầy Cô ơi…

Su Su (PKý 68-75)

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2002, hội Ái hữu CHS Petrus Ký Bắc California)