Ba ngày thi Tú Kép năm nay

phóng sự, Hải Đinh (PK 65-72)

(nguồn:  báo Chính Luận số 2515 & 2516 ra ngày 19 và 20 tháng 7 năm 1972)

Sưu tầm: Võ Phi Hùng, PK 67-74


Báo Chính Luận số 2515 & 2516 ra ngày 19 và 20 tháng 7 năm 1972

http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoSachCu/Nhat%20Bao%20Chinh%20Luan/ChinhLuan_2515%2019JULY1972.pdf
(xem trang 6)

http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoSachCu/Nhat%20Bao%20Chinh%20Luan/ChinhLuan_2516%2020JULY1972.pdf
(xem trang 7)