Về Mái Trường Xưa

Trần Ngọc Đỉnh

(Nguồn: ĐS Petrus Ky 2003, Hội AH CHS Petrus Ký Bắc California)