Tư liệu của Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, cựu học sinh Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký 1941-48Ông Nguyễn Ngọc Ẩn trong ngày Ngày Truyền Thống Petrus Ký Nam Cali 05 Dec, 2021

Ô. Nguyễn Ngoc Ẩn và GS Nguyễn Ngọc Sum

Ô. Nguyễn Ngoc Ẩn và các cựu học sinh PK 1971-78

Ô. Nguyễn Ngoc Ẩn và các cựu học sinh PK 1971-78