VIỆT NAM CỘNG HÒA

BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

LẼ PHÁT THƯỞNG LONG TRỌNG

Đặt dưới quyền chủ tọa của

Ông Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục

Saigon

Ngày 27 tháng 3 năm 1960

PDF File Lễ Phát thưởng ngày 27 tháng 3 năm 1960 của trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký


Các đặc san đã có mặt trên Website Petrus Ký Úc Châu:

Quý Thầy Cô và đồng môn Petrus Ký toàn thế giới nếu còn lưu giữ những đặc san khác, tài liệu, hình ảnh liên quan đến trường xưa có thể phổ biến được, xin vui lòng gửi về cho Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu theo địa chỉ email: 

Email: petruskyaus@gmail.com

Thành thật cảm ơn.