VIỆT NAM CỘNG HÒA

BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

LẼ PHÁT THƯỞNG LONG TRỌNG

Đặt dưới quyền chủ tọa của

Ông Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục

Saigon

Ngày 27 tháng 3 năm 1960