Danh sách học sinh các lớp trong năm học 1967-68 tại trường trung học Petrus Trương vĩnh Ký

(nguồn: http://www.petruskylhp.net/banlienlac/ky-uc-pk-lhp/ky-yeu/)