Tư liệu Trường Petrus Trương Vinh Ký

Chi tiết về gia tư

Để đính vào đơn xin cấp học bổng bậc Trung học phổ thông

(nguồn: FB Loc Nguyen Dai Hung)