Thông Tín Bạ Trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1956 – 1957 của Ngô Đình Chiếu