Tư liệu Trường Petrus Trương Vinh Ký

Thiệp mời đại hội thường niên

Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường Trung Học Trương Vĩnh Ký

(nguồn: do anh Lý Hồng Giang, PK 1963-70 gởi tặng)