Bộ ảnh ông Petrus Trương Vĩnh Ký và Lycée Petrus Ký 

Sưu tập: Võ Phi Hùng (PK 67-74)

Chú thích:

[1]  BnF: Bibliothèque Nationale de France, Gallica

[2]  ANOM:  Archives Nationales d’ Outre-Mer

[3]  L’Enseignement Secondaire Indochinois et les Humanités Extrême-Orientales, do nha Học chánh Đông Dương biên soạn và xuất bản năm 1931

Hình 1.  Joannes Baptistus Petrus Trương Vĩnh Ký
Membre, Société de Géographie, Paris (6 – 7 – 1883)

(Nguồn:  BnF)

Hình 2.  Johannes Baptistus Petrus Trương Vĩnh Ký
Membre, Société de Géographie (7-1-1887)

(Nguồn:  BnF)

Hình 3.  Petrus Trương Vĩnh Ký
Créateur: Gsell, Émile (1838-1879)
Éditeur: Studio photographique Gsell (Saigon)
Date: 1875-1879
Couverture temporelle: 1866-1879

(Nguồn:  ANOM)

Hình 4.  Lycée Petrus Ký, 1929: un groupe d’élèves

(Nguồn:  ANOM)

Hình 5.  Lycée Petrus Truong Vĩnh Ký, 1930s

(Nguồn:  Photo NADAL, Saigon)

Hình 6.  Lycée Petrus Ký, 1929: façade principale

(Nguồn: ANOM)

Hình 7.  Lycée Petrus Ký: façade postérieure

(nguồn: ANOM)

Hình 8.  Lycée Petrus Ký 1929: cour intérieure
Để ý xem chú dê đang dẹp sạch cỏ trong sân!

(Nguồn:  ANOM)

Hình 9.  Lycée Petrus Ký — un Pavillon d’ Internat

(Nguồn:  L’Enseignement Secondaire Indochinois et les Humanités Extrême-Orientales, do nha Học chánh Đông Dương biên soạn và xuất bản năm 1931.)

Hình 10.  Lycée Petrus Ký — Vue Aérienne

(Nguồn:  L’Enseignement Secondaire Indochinois…)

Hình 11.  Lycée Petrus Ký — Le Réfectoire

(Nguồn:  L’Enseignement Secondaire Indochinois …)

Hình 12.  Lycée Pétrus-Ky. La cour d’honneur
1931

(Nguồn: ANOM #1425)

Hình 13.  Lycée Pétrus-Ky. Une partie des bâtiments d’internat
1931
Auteur: Nadal (atelier)

(Nguồn:  ANOM #1454)

Hình 14.  Visite d’un lycée, 16 avril 1930
Visite du roi de Siam à Saigon /
Auteur:  Nadal, fernand
Cuộc viếng thăm Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký của Vua Xiêm (Thái Lan) Rama VII dưới sự hướng dẩn của Toàn quyền Pasquier (người có bộ râu quai hàm).  

(Nguồn: ANOM #3103)

Hình 15. Visite d’un lycée Petrus Trương Vĩnh Ký, 16 avril 1930
Visite du roi de Siam a Saigon
Auteur:  Nadal, fernand

(Nguồn:  ANOM #3111)

Hình 16.  Visite du lycée Petrus Truong Vinh Ky, 16 avril 1930
Visite du roi de Siam à Saigon
Auteur:      Nadal, fernand

(Nguồn:  ANOM #3140)

Hình 17.  Visite officielle du gouverneur général des Philippines Davis. M. Robin au lycée Petrus-Ky
Ông René Robin là người tạm thế cho Toàn quyền Pasquier trong khoảng thời gian 1-12-1930 cho đến 30-6-1931 (lần thứ nhì) .
Février 1931

(Nguồn:  ANOM #398)

Hình 18.  Visite officielle du gouverneur général des Philippines Davis
Visite du lycée Petrus-Ky.
Février 1931

(Nguồn:  ANOM #681)

Hình 19.  Lycée Pétrus-Ky. Cour intérieure et promenoir (au fond le buste de Pétrus Ky)
Mission du sous-lieutenant Ch. Lebailly auprès du Haut-Commissariat de France en Indochine.
Auteur: Lenailly (Ch.)
Février 1947

(Nguồn: ANOM #1438)

Xem lại chú thích tấm hình này mới biết nó do một người sĩ quan Pháp chụp tháng 2 năm 1947, không phải năm 1955 trong trận giặc Bình Xuyên như đã bị nhiều nơi chú thích sai lầm trước đây.  Trường LPK bị quân đội Nhật chiếm đóng trong thế chiến II, và mãi tới năm 48 mới mở cửa lại.

Hình 20.  Lycée Petrus-Ky. Une aile
Mission du sous-lieutenant Ch. Lebailly auprès du Haut-commissariat de France en Indochine.
Auteur: Lenailly (Ch.)
Février 1947

(Nguồn:  ANOM #1448)