Trường Petrus Ký dời xuống Bến Tre

Sưu tầm: Võ Phi Hùng, PK 67-74

(Nguồn: Saigon: báo ra hằng ngày, sô 17007 ngày thứ năm 16 tháng 8 năm 1945, chủ nhiệm: ông Nguyễn Đức Nhuận)


Về tin đóng cửa trường ngày 8-2-1945 , báo Saigon ngày 9-2-1945 loan tin vào ngày 7-2-1945, lúc gần trưa, địa phương Sài gòn – Chợ lớn bị “phi cơ oanh tạc kiểu lớn của Huê kỳ công phá. Có hư hại nhiều tại nhà thương Grall, và các nơi dân ở. Người ta rất đau lòng vì một số đông người Pháp và người Đông Pháp bị nạn.” Cũng theo quyển “20 Năm qua, việc từng ngày (1945-1964)” của Đoàn Thêm, nơi trang 2 có ghi lại ngày 7-2-1945 Saigon-Chợ Lớn bị phi cơ Mỹ oanh tạc: 151 người chết (có 31 Âu) và 54 bị thương (có 6 Âu).

Việc dội bom này là nguyên do chánh làm trường Petrus Ký và các trường khác bị tạm đóng cửa và đi tản cư.


Nhà chức trách đã nhứt định đời trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký xuống Bến Tre.

  1. Học trò cũ của trường, vô học khỏi thi, trừ ra học trò có bằng Thành chung muốn vô học ban Tú tài.

  2. Vì đơn học trò các trường khác xin vô học Petrus Ký rất nhiều, nên chúng tôi giữ lệ cũ, là mở cuộc thi tuyển cho sinh viên vô học.  Vậy các sinh viên ở trường khác đã đưa đơn xin học trường Petrus Ký phải thi vô.

  3. Ngày thi: 10 tháng 9 dương lịch, 7 giờ rưỡi sáng.  Chỗ thi:  trường Phan Thanh Giản tại Bến Tre.

  4. Ngày tựu trường: thứ năm 13 tháng 9, 5 giờ chiều cho sinh viên có học bổng ở trong; sáng thứ sáu 14 tháng 9, 8 giờ khởi sự học.

  5. Các sinh viên mới thi đậu vô học đệ nhứt niên phải tạm ăn ở ngoài.  Ngày nào quan Thống đốc cho học bổng rồi, thì các sinh viên đang ân huệ đó sẽ vô ăn ở trong trường.

  6. Các cựu sinh viên trường Petrus Ký “phải đem trả sách cho trường”.  Các sinh viên này vẫn giữ sách từ ngày đóng cửa trường ở Saigon (8-2-1945).  Xin các sinh viên phải hiểu rằng không trả sách cho trường là có tội nặng với bạn học, cả toàn xứ.

  7. Nhắc lại:  sinh viên muốn vô học lớp nhì ban Tú tài cũng phải thi tuyển ngày 10-9-1945, tại Bến Tre.

  8. Học trò có thành chung muốn vô học ban Tú tài cũng thi tuyển ngày 10-9 tại Bến Tre.

(Sưu tầm: Võ Phi Hùng, PK 67-74)