QUYỂN LƯU BÚT CỦA LÝ HỒNG GIANG

Cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký 1963-1970

Lớp Đệ Lục (1964-65) và Lớp Đệ Ngũ (1965-66)

(Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Lý Hồng Giang đã cho phép chúng tôi ghi lại quyển lưu bút này)

ly-hong-giang-01

ly-hong-giang-02a

ly-hong-giang-02b

ly-hong-giang-03a

ly-hong-giang-03b

ly-hong-giang-04

ly-hong-giang-05

ly-hong-giang-05b

ly-hong-giang-06

ly-hong-giang-06b

ly-hong-giang-07

ly-hong-giang-07b

ly-hong-giang-08

Thầy Châu Thành Tích – Giáo Sư Toán (Lớp Đệ Lục 5)

ly-hong-giang-09

Cô Trần Thị Ngọc Dung – Giáo Sư Quốc Văn (Lớp Đệ Lục 5)

ly-hong-giang-10

Thầy Hòa – Giáo Sư Công Dân (Lớp Đệ Lục 5)

ly-hong-giang-11

Cô Lâm Thị Cúc – Giáo Sư Lý Hóa (Lớp Đệ Lục 5)

ly-hong-giang-12

Thầy Chung Hữu Thế – Giáo Sư Anh Văn (Lớp Đệ Lục 5)

ly-hong-giang-13

Thầy Phan Văn Hữu – Giáo Sư Sử Địa (Lớp Đệ Lục 5)

ly-hong-giang-14

Lê Ngọc Thiện Tâm

ly-hong-giang-15

ly-hong-giang-16

Cô Phạm Thị Thiên Hương – Giáo Sư Sử Địa (Lớp Đệ Ngũ 5)

ly-hong-giang-17

Thầy Phan Văn Hữu – Giáo Sư Toán (Lớp Đệ Ngũ 5)

ly-hong-giang-18

Cô Nguyễn Thị Nhung – Giáo Sư Vạn Vật (Lớp Đệ Ngũ 5)

ly-hong-giang-19

Thầy Quách Phong Thuận – Giáo Sư Lý Hóa (Lớp Đệ Ngũ 5)

ly-hong-giang-20

Thầy Châu Thanh Quang – Giáo Sư Công Dân (Lớp Đệ Ngũ 5)

ly-hong-giang-21

Cô Nguyễn Thị Sáu – Giáo Sư Anh Văn (Lớp Đệ Ngũ 5)

ly-hong-giang-22

Cô Phạm Thị Ngọc Dung – Giáo Sư Quốc Văn (Lớp Đệ Ngũ 5)