Tư liệu: Trường Trung Học Petrus Ký sẽ mở thêm một lớp thương mãi

Chánh phủ mới rồi có ra một cái nghị định đến kỳ khai trường đến đây sẽ mở thêm một lớp thương mãi trong trường trung học Petrus Ký để riêng cho học sinh nào đã học được tới năm thứ 3 (3e année).

Khi học đặng thành nghề rồi, thi đậu được bằng cấp tốt nghiệp bên lớp thương mãi rồi thì cái bằng cấp ấy cũng như  bằng cấp tốt nghiệp của những người tốt nghiệp trung đẳng kia vậy.

Ai muốn học, cứ vào đó mà học mỗi một tuần lễ chỉ có 12 giờ làm việc mà thôi.

Đó là riêng về phần học sinh nào đã bước chơn lên tới năm thứ 3 rồi, chớ cậu nào mà ở năm thứ hai (2e année) mà muốn học trong trường P.  Ký này thì phải gởi đơn cho ông đốc trường trước ngày 18 Mai 1933.  Trong lá đơn ấy cha mẹ nói rõ ràng rằng cha mẹ bằng lòng cho con học trong trường ấy.

(Nguồn:  Báo “Saigon” năm thứ 1, số 7 ra ngày 10 Mai 1933,  chủ nhiệm: Nguyễn Đức Nhuận tự Bút Trà)

Sưu tập: Võ Phi Hùng, PK 67-74