LYCÉE PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

Année  Scolaire 1930-1931

DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX

LỄ PHÁT THƯỞNG LONG TRỌNG

Niên khóa 1930-1931


Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Võ Phi Hùng (PK 67-74) đã chụp lại từ Đặc san Petrus Ký 1998, do hội Ái hữu Bắc và Nam Cali thực hiện, và đã được sự đồng ý của thầy Dương Ngọc Sum cho phổ biến.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu cũng chân thành cám ơn anh Lâm Thụy Phong (PK 64-71) đã phỏng dịch các tiêu đề chính của tài liệu sang Việt ngữ.


Programme de la cérémonie & Discours d’ usage prononcé par M. Nguyen Thanh Giung, Professeur de Sciences Naturelles. – Chương trình buổi lễ và diễn văn khai mạc lễ phát thưởng của Giáo sư Nguyễn Thành Giung, Tiến sĩ  Khoa học

RÉSULTATS DES EXAMENS – Kết quả các kỳ thi

Brevet de Capacité correspondant au Baccalauréat Francais – Session  de Juillet 1930 – 1re Partie  (Văn bằng tốt nghiệp tương đương với tú tài Pháp – Khóa thi tháng 7 năm 1930 – Tú tài phần 1)

2e SESSION 1930 (Kỳ thi khóa 2 1930)

Brevet de Capacité de l’ enseignement  secondaire Franco-Indigène (correspondant au baccalaureat) – Session du 29 Septembre 1930 – 2e Partie (Văn bằng tốt nghiệp Trung học đệ nhị cấp Pháp-Bản xứ (tương đương Tú Tài) – Khóa thi tháng 9 1930 – Tú Tài phần 2)

Diplome d ‘Etudes primaires superieures Franco-indigenes – Session  du 29 Septembre 1930 (Văn bằng cao đẳng tiểu học Pháp -bản xứ – Khóa thi 29 tháng 9 năm 1930)

Brevet d’ enseignement  primaire supérieur – Session  du 29 Septembre 1930 (Văn bằng cao đẳng tiểu học – Khóa thi 29 tháng 9 năm 1930)

PREMIERE SESSION 1930 (Kỳ thi khóa 1 1930)

Brevet de Capacité de l’ enseignement  secondaire Franco-Indigène  – Session du 29 Juin 1931 (Văn bằng tốt nghiệp Trung học Pháp-Bản xứ – Khóa thi tháng 6 1931)

Diplome d ‘Etudes primaires superieures Franco-indigène – Session  du 29 Juin 1931 (Văn bằng cao đẳng tiểu học Pháp -bản xứ – Khóa thi 29 tháng 6 năm 1931)

Brevet Élementaire – Session du 15 Juin 1931 (Văn bằng sơ học – Khóa thi 15 tháng 6 năm 1931)

Brevet d’ enseignement  primaire supérieur – Session du 15 Juin 1931 (Văn bằng cao đẳng tiểu học – Khóa thi 15 tháng 6 năm 1931)

FÉLICITATIONS DU CONSEIL DISCIPLINE (Khen thưởng từ Hội Đồng Kỷ Luật)

On obtenu 2 fois les félicitations & On obtenu une fois les félicitations (Được khen thưởng 2 lần trong năm và một lần trong năm)

Enseignement secondaire Franco-Indigène (Trung học đệ nhị cấp Pháp-Bản Xứ)

Enseignement Primaire Supérieur Franco-Indigène (Cao đẳng tiểu học Pháp-Bản Xứ)


PDF File Lễ Phát thưởng long trong niên khóa 1930-31 Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký