VIỆT NAM CỘNG HÒA

BỘ GIÁO DỤC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

LẼ PHÁT THƯỞNG LONG TRỌNG

đặt dưới quyền chủ tọa của

TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA

Niên khóa 1970 – 1971