Giấy Phạt Trường Trung học P. Trương Vĩnh Ký

(Nguồn: Trần Hữu Hiệp – PK 1974-81)