Nghị định số 3116 do Toàn quyền Đông Dương (tạm quyền) René Robin ký ngày 11-8-1928 thành lập trường Lycée Petrus Ký

Nguồn: FB Qui Hoang Phương và do Võ Phi Hùng gởi

Dịch sang Việt ngữ: Lâm Thụy Phong


Toàn Quyền Đông Dương
Sĩ Quan Bắc Đẩu Bội Tinh

– Chiếu theo các sắc lệnh ngày 20 / 10/ 1911, qui định quyền hạn của Toàn Quyền, và tổ chức tài chánh quản lý tại Đông Dương.

– Chiếu theo thông tư bộ trưởng ngày 20/6/1911.

– Chiếu theo điều lệ tổng quát của học vụ công ngày 21/12/1917, sửa đổi bởi sắc lệnh ngày 20/6/1921, nhứt là điều khoản 142 và 160 của bản điều lệ này.

– Chiếu theo sắc lệnh ngày 2/5/1920 qui định thành lập chức giám đốc học vụ công Đông Dương, sửa đổi bởi sắc lệnh ngày 18/10/1922.

– Chiếu theo sắc lệnh ngày 28/11/1927 thành lập tại Chợ Quán một cơ sở giáo dục tạm thời của trường Chasseloup-Laubat.

Theo đề nghị của Thống Đốc Nam Kỳ và ý kiến đồng thuận của Tổng Giám đốc học vụ công.

Công bố sắc lệnh :

Điều 1:
Bắt đầu niên khóa 1928 -1929, thành lập tại Chợ Quán ( Nam Kỳ ) một trường sơ học cao đẳng hỗn hợp, trong đó kèm theo hệ đệ nhị cấp bản xứ.

Điều 2:
Cơ sở giáo dục này mang tên “Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký “. Cơ sở phụ của trường Chasseloup Laubat tại Chợ Quán cùng với tất cả các dịch vụ của nó sẽ được sáp nhập vào trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký.

– Điều 3:
Trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký được đặt dưới quyền của một Hiệu Trưởng, phụ tá bởi một Tổng Giám Thị,  theo cùng qui chế bổ nhiệm và lương bổng qui định cho một cơ sở giáo dục sơ học cao đẳng hỗn hợp.
Nhơn viên điều hành và giảng dạy của trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký được bổ nhiệm bởi Thống đốc Nam Kỳ.

– Điều 4:
Trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký thu nhận ngoại trú tự do, ngoại trú có giám sát, và bán nội trú.
Tất cả chi thu tài chánh liên quan được ghi vào ngân sách địa phương của Nam Kỳ.
Tiền học phí được qui định bởi một sắc lệnh của Thống đốc Nam Kỳ theo điều lệ 142 và 21 ngày 21/12/1917.

Điều 5:
Sắc lệnh ngày 20/11/1927 về việc thành lập tại Chợ Quán một cơ sở phụ của trường Chasseloup-Laubat được bãi bỏ.

Điều 6:
Thống đốc Nam Kỳ và Tổng Giám đốc học vụ công tại Đông Dương, trong quyền hành giao phó, thi hành sắc lệnh này.

Hà Nội, ngày 11/8/1928.  

Rene Robin

Kiểm tra tài chánh ngày 3/8/1928; số 9770
Sao lưu giữ: Phủ Toàn Quyền
Nhơn viên lưu giữ: Beque
Chụp y bản chánh: phụ tá chánh văn phòng ký tên.