Nội Qui Trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký

Niên Khóa 1964-65

(nguồn:  FB Loc Nguyen Dai Hung)