Bảng thăng thưởng Giáo sư Petrus Ký năm 1973

(nguồn: GS Lê Văn Đặng)