Khoá học đầu tiên của Lycée Trương Vĩnh Ký

Lục Tỉnh Tân Văn số 3008 ngày 04 tháng 09 1928

Theo bản tin “Việc thay đổi trường lớn tại Saigon và Chợ Quán” trên tờ Lục Tỉnh Tân Văn số 3008 ngày 4 tháng 9 năm 1928, thì khoá học đầu tiên của Lycée Trương Vĩnh Ký bắt đầu từ niên khoá 1928-1929 với ban Pháp Việt cao đẳng sơ học và ban Bổn quốc trung học.


Xin đọc thêm:

Nghị định số 3116 do Toàn quyền Đông Dương René Robin ký ngày 11-8-1928 thành lập trường Lycée Petrus Ký