Thiệp xuân Petrus Ký Ất Mão 1975

Tư liệu của Phạm Kim Luân (Netherlands), Phó Khối Báo Chí 1974-1975