Sự vụ lịnh biệt phái Thầy Trần Văn Thưởng về nhiệm sở cũ, Petrus Ký