Thi vô học trường trung đẳng Petrus Trương Vĩnh Ký*

Thi vô lớp năm thứ nhứt cao đẳng sơ học (1ère année de l’Enseignement primaire supérieur franco-Indigène) nhằm ngày thứ hai 9 Septembre 1929 từ 7 giờ rưởi tới 10 giờ rưởi ban mai.

Đơn xin thi thâu tới ngày 25 Août 1929.  Học trò xin thi phải có bằng sơ học và dưới 16 tuổi ngày 1er Janvier 1930.

Trò nào đậu cao, cha mẹ không phải ở Saigon hay là tại châu thành Cholon thì được ở học trong.

Bổn trường nhắc lại:   học trò ở trong (Internes) phải nhập trường ngày 15 Septembre 1929 trước 9 giờ tối, còn học trò ở ngoài (externes et demi-pensionnaires) thì tựu 16 Septembre, 7 giờ sớm mai.  Trò nào vắn mặt vô cớ và không có xin phép trước thì bỗn trường kể chắc là thôi học rồi.

Nhơn dịp bỗn trường cho cha mẹ học trò hay:  kể từ tựu trường tới có cho học trò ở lại trường khi mãng giờ thầy dạy (externes surveiliés).  Những trò ấy sớm mai ở lại tới 11 giờ rưởi chiều tới 6 giờ, làm bài và học bài có thầy chỉ biểu.  Đơn xin tới ngày 7 Septembre 1929 thì hết thâu.

Cha mẹ học trò có cần hỏi thăm đều chi thêm xin do nơi quan đốc học trường.

* Nguồn: báo Đuốc Nhà Nam, số 125, ra ngày 24-8-1929.  

Cũng theo báo ĐNN ngày 1-10-1928, trong bài ”Chắc quan Thống đốc Nam kỳ không rõ chuyện này”, có cho biết số học sinh được tuyển vào trường Petrus Ký năm 1928 là 53 trò.