KỶ-NIỆM PHƯƠNG-DANH

PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

(Nguồn: Clément  Davant, cựu HS Jean-Jacques Rousseau 1965
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm86/gm86_HommagePetrusKy.pdf)

Ngày 18 tháng 12 năm 1927, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cụ Petrus Trương Vĩnh Ký, Đại Văn Sĩ Nam Kỳ, đã có một buổi Lễ Kỷ Niệm Phương Danh, truy tặng cho Trương Vĩnh Ký Tiên Sanh chức Lễ Bộ Trượng Thơ của Triều đình An-Nam trong buổi lễ khánh thành tượng đồng toàn thân của Trương Vĩnh Ký được dựng quay mặt ra đường Norodom, trong công viên đầy cây xanh trước Dinh Toàn Quyền Sài Gòn (Dinh Norodom, sau này là Dinh Độc Lập). Cũng nhân dịp này Thống Đốc Nam Kỳ lúc đó là B. De La Brosse cũng đã công bố nghị định “Trường Trung Học Pháp-Việt cất gần rồi tại Chợ Quán sẽ lấy tên Pétrus Ký Trung Học Đường”.