PHẦN V: PHỤ LỤC

Hien tuong TVK 02

Bức tượng bán thân của Ông Petrus Trương Vĩnh Ký

(Đặc San của Liên Hội AHPK Bắc và Nam Cali, 1998)

Hien tuong TVK 03

Thủ bút của Ông Trương Vĩnh Ký

(Đặc San của Hội AHPK Nam Cali, 2000)

Hien tuong TVK 04

(Ảnh trong sách Trương Vĩnh Ký- Bi Kịch Muôn Đời (Hoàng Lại Giang, 2001)

Hien tuong TVK 05

Các bìa sách và danh thiếp của Petrus Ký

(Đặc San của Hội AHPK Nam Cali, 2000)

Hien tuong TVK 06

Bìa của tờ báo Thông Loại Khóa Trình do Petrus Ký tự xuất bản (Đặc San của Liên Hội AHPK Bắc và Nam Cali, 1998)

Hien tuong TVK 07

Bức tượng của Ông Trương Vĩnh Ký bên cạnh Nhà Thờ Đức

Bà (Đặc San của Hội AHPK Nam Cali, 1995)

Hien tuong TVK 08

(Ảnh trong sách Trương Vĩnh Ký – Bi Kịch Muôn Đời (Hoàng Lại Giang)

Hien tuong TVK 09

(Đặc San của Liên Hội AHPK Bắc và Nam Cali, 1998)

Hien tuong TVK 10

(Đặc San của Hội AHPK Nam Cali, 1995)

Hien tuong TVK 11

Gia phả của gia đình Ông Trương Vĩnh Ký

(Đặc San của Liên Hội AHPK Bắc và Nam Cali, 1998)

Hien tuong TVK 12

Đại gia đình của Ông Trương Vĩnh Ký (Ảnh của Trần Văn Đạt, 2005)

Hien tuong TVK 13

Ngôi nhà của Ông Trương Vĩnh Ký ở đường Trần Bình Trọng, Chợ Quán, Sài Gòn (Ảnh của Trần Văn Đạt, 2005)

Hien tuong TVK 14

Bàn Thờ và Nhà Mồ của Ông Trương Vĩnh Ký ở đường Trần Bình Trọng,

Chợ Quán (Ảnh của Trần Văn Đạt, 2005)

Hien tuong TVK 15

Lăng Trương Vĩnh Ký ở Cái Mơn, xã Vĩnh Thạnh, Bến Tre (Ảnh của Trần Văn Đạt, 2005)

Hien tuong TVK 16

Bia tưởng niệm trong Lăng: Đây là nơi sinh của Petrus TRƯƠNG VĨNH KÝ (Ảnh của Trần Văn Đạt, 2005)

Hien tuong TVK 17

Nhà thờ Cái Mơn (Ảnh Trần Văn Đạt)

Hien tuong TVK 18

Cổng trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký với hai câu đối:

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt

Tây Âu khoa học yếu minh tâm

(Đặc San của Hội AHPK Nam Cali, 1995)