Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://archive.org/details/DuDoThuyetLuoc)

Du do thuyet luoc TVK 01Trang bìa ngoài

Lời báo

PHẦN THỨ NHẤT

I. Về phép Địa-dư

II. Về trái Đất

III. Về Chơn-trời và 4 Phương Trời

IV. Về Trái-Cầu và Bản-đồ.

V. Về những đường gạch bày ra mà phân Trái đất.

VI. Tên kêu các phần Đất

VII. Tên kêu các phần Nước Biển

VIII. Về Đất chia ra thế nào

IX. Về Nước Sông Biển

PHẦN THỨ HAI

Nói lược qua về 5 Phương Thiên-hạ

I. Phương Tây

II. Phương Nam

III. Phương Thế Giái mới

IV. Phương Océanie

V. Phương Đông

PHẦN THỨ BA

Nói lược qua về nước Annam

PHẦN THỨ BỐN

Nam-Kỳ Lục Tỉnh

I. Nam-Kỳ lục tỉnh buổi cựu trào (Annam)

II. Phép trị dân Đời cựu-trào

III. Nam-Kỳ đời tân trào (Phang-sa)

§ 1. Địa-thế Đất Nam-kỳ

§ 2. Phép trị dân

§ 3. Kể ra từ tỉnh cho dễ nhớ

§ 4. Những Sở hiệp lại cùng soái phủ Lại bộ Thượng Thơ

§ 5. Tam Tòa đường

§ 6. Tàu thơ; Trạm; Đường; Dây thép

§ 7. Đường xe lửa

§ 8. Chợ búa

§ 9. Sông Cái

§ 10. Bốn Sông Cái ấy nó thông với nhau làm sao ?

§ 11. Cửa biển

§ 12. Cù-lao

§ 13. Các Sở thủy-lợi

§ 14. Kênh

§ 15. Núi

§ 16.Thổ sản

§ 17. Hộ khẩu Đất Nam kỳ

PHẦN THỨ NĂM

Nước Annam

Hữu-kì

1. Bình-thuận

2. Nha-trang, Khánh-hòa

3. Phú Yên

4. Bình-định, Qui-nhơn

5. Quảng-ngãi

6. Quảng-nam

7. Thừa-thiên

Kinh-kì

8. Quảng-trị

9. Quảng-bình

Tả-kì

10. Hà-tịnh

11. Nghệ-an

12. Thanh-hóa

Bắc-kì

13. Ninh-bình

14. Nam-định

15. Hưng-yên

16. Hà-nội

17. Sơn-tây

18. Hưng-hóa

19. Tuyên-quang

20. Hải-dương

21. Quảng-yên

22. Bắc-ninh

23. Thái-nguyên

24. Lạng-sơn

25. Cao-bằng

Mục lục

PDF Dư Đồ Thuyết Lược – 1887 –  P. J. B. Trương Vĩnh Ký