Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 111 b

Du do thuyet luoc TVK 112

Du do thuyet luoc TVK 113

Du do thuyet luoc TVK 114 a