Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 80 b

Du do thuyet luoc TVK 81

Du do thuyet luoc TVK 82

Du do thuyet luoc TVK 83

Du do thuyet luoc TVK 84 a