Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 58 b

Du do thuyet luoc TVK 59

Du do thuyet luoc TVK 60 a