Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 64 b

Du do thuyet luoc TVK 65

Du do thuyet luoc TVK 66 a