Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 68 b

Du do thuyet luoc TVK 69

Du do thuyet luoc TVK 70 a