Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 99

Du do thuyet luoc TVK 100

Du do thuyet luoc TVK 101 a