Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 101 b

Du do thuyet luoc TVK 102

Du do thuyet luoc TVK 103

Du do thuyet luoc TVK 104 a