Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 19

Du do thuyet luoc TVK 20

Du do thuyet luoc TVK 21 a