Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 84 b

Du do thuyet luoc TVK 85

Du do thuyet luoc TVK 86

Du do thuyet luoc TVK 87 a