Dư Đồ Thuyết Lược

Precis De Géographie – 1887

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Du do thuyet luoc TVK 21 b

Du do thuyet luoc TVK 22

Du do thuyet luoc TVK 23 a